Tài nguyên của Nhà cung cấp

 Đăng ký Khách hàng

Hình thức lâm sàng

Sổ tay - Bổ sung WA

ProviderConnect

  • Hướng dẫn và Hướng dẫn ProviderConnect
  • Đăng nhập hoặc đăng ký với ProviderConnect, một công cụ trực tuyến cho phép bạn gửi và kiểm tra trạng thái yêu cầu, kiểm tra tư cách thành viên, cập nhật hồ sơ nhà cung cấp của bạn, yêu cầu ủy quyền cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú, v.v. ProviderConnect rất dễ sử dụng, bảo mật và hoạt động 24/7.
     

    Đăng nhập Đăng ký Bản giới thiệu