Thu thập dữ liệu BHSD

Beacon ký hợp đồng với tất cả 5 Tổ chức Chăm sóc Được Quản lý như một pháp nhân duy nhất để thu thập Dữ liệu Bổ sung về Sức khỏe Hành vi (BHSD) của Medicaid trong tất cả các khu vực Chăm sóc được Quản lý Tích hợp ở Bang Washington, ngoại trừ Quận King. Tại Quận King, chỉ những nhà cung cấp có hợp đồng với WISe mới được yêu cầu gửi dữ liệu về các thành viên của WISe cho Beacon.

Beacon cũng thu BHSD cho các dịch vụ được tài trợ bởi Khủng hoảng và Không do Medicaid tài trợ ở Tây Nam, Bắc Trung bộ và Pierce County Washington, nơi Beacon phục vụ như Tổ chức Dịch vụ Hành chính Y tế Hành vi (BH-ASO).

Các tài nguyên hỗ trợ thu thập thành công Dữ liệu BHSD sẽ được cập nhật trên trang web này. Kiểm tra lại định kỳ để cập nhật trên trang này.

SUD PROVIDERS: Beacon cần tham gia vào một Thỏa thuận về bảo mật và không tiết lộ (CNDA) với các nhà cung cấp SUD. Vui lòng xem lại biểu mẫu, ký tên và gửi lại bản sao đã ký tên cho WABHSD@beaconhealthoptions.com. Chúng tôi sẽ thực hiện thỏa thuận và gửi lại cho bạn bản sao cuối cùng.

NHÀ CUNG CẤP CHỈ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN: CNDA không bắt buộc vì việc trao đổi dữ liệu trong thỏa thuận này được phép theo HIPAA. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia vào thỏa thuận này nếu bạn muốn.

Hội thảo trên web sắp tới

Hỗ trợ việc làm / Câu hỏi thường gặp

Tài nguyên của Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe

Hội thảo trên web BHSD trước đây

Giờ làm việc của BHSD

Vui lòng gửi tất cả các câu hỏi liên quan đến việc Thu thập dữ liệu BHSD tới:
WABHSD@beaconhealthoptions.com