Bàn tròn Đối tác của Hệ thống Thanh niên Gia đình Bắc Trung tâm Washington

NHIỆM VỤ

Cung cấp một diễn đàn bình đẳng để tập hợp tất cả các tiếng nói nhằm cải thiện và củng cố hệ thống sức khỏe hành vi của thanh niên, gia đình và các đối tác trong hệ thống thành một thực thể khu vực.

Ai, Cái gì, Tại sao FYSPRT

NCWA FYSPRT họp vào thứ Hai của tuần thứ hai mỗi tháng từ 5:30 chiều - 7 giờ tối

FYSPRT khu vực tiếp theo: Ngày 8 tháng 8 năm 2022, 5:30 chiều - 7:00 chiều

Kế tiếp FYSPRT trên toàn tiểu bang: 22 tháng 9nd, 2022, 3:00 chiều - 5:00 chiều

Tất cả những người tham dự Gia đình và Thanh niên đều đủ điều kiện nhận hỗ trợ cuộc họp hoặc thẻ quà tặng cảm ơn vì đã tham dự cuộc họp / sự kiện! Thông tin chi tiết tại đây: Chính sách thẻ quà tặng.

*** Do COVID19 và đảm bảo sức khỏe của các thành viên và người tham dự, tất cả các cuộc họp NCWA FYSPRT trong tương lai sẽ được tiến hành thông qua các cuộc họp ảo cho đến khi có thông báo mới *** Thu phóng chi tiết trong chương trình làm việc bên dưới

Đề xuất một Mục trong Chương trình Nghị sự để thảo luận tại một FYSPRT Bắc Trung Bộ
hoặc đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến FYSPRT, vui lòng liên hệ với Brian Rebar tại brian.rebar@beaconhealthoptions.com hoặc 509-885-6870.

NGUỒN BỔ SUNG

Phút trước

Tổng quan về Tri-Lead NCWA FYSPRT

Kế hoạch làm việc 2022 NCWA FYSPRT

NCWA FYSPRT 2021 Đánh giá nhu cầu khu vực

Điều lệ NCWA FYSPRT

Đánh giá dữ liệu WISe

Các cuộc họp năm 2022

  Chương trình nghị sự Phút Phần bổ sung
tháng Giêng Chương trình nghị sự Phút Bản trình bày TRẠI
Tháng hai Không có cuộc họp  
tháng Ba Chương trình nghị sự Phút Đánh giá dữ liệu WISe
Tháng tư Chương trình nghị sự Phút  
có thể Chương trình nghị sự Phút  
Tháng sáu Chương trình nghị sự Phút  
Tháng bảy Chương trình nghị sự Phút  
tháng Tám Chương trình nghị sự    
Tháng Chín      
Tháng Mười      
Tháng mười một      
Tháng mười hai