Về chúng tôi

Là Tổ chức Dịch vụ Hành chính Y tế Hành vi (BH-ASO) cho Washington, Beacon chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ về khủng hoảng sức khỏe hành vi cho mọi cá nhân, bất kể tình trạng bảo hiểm hoặc mức thu nhập của họ, ở ba khu vực:

Beacon cũng chịu trách nhiệm về các dịch vụ bổ sung không khủng hoảng cho những cá nhân có thu nhập thấp thiếu bảo hiểm. Cơ cấu BH-ASO là một phần của mô hình Chăm sóc được Quản lý Tích hợp Toàn diện (FIMC) của Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Washington, nhằm tìm cách mang lại dịch vụ chăm sóc tổng hợp, toàn diện cho cộng đồng Medicaid của Washington (Apple Health).

Khách hàng của Apple Health nhận được tất cả các dịch vụ về sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích trong chương trình Apple Health.

Đọc thêm về vai trò của Beacon đối với khu vực Sức khỏe hành vi ASO.