Tungkol sa atin

Bilang Organisasyon ng Mga Serbisyong Pangangasiwa ng Pangkalusugan na Pang-asal (BH-ASO) para sa Washington, responsable ang Beacon para sa mga serbisyo sa krisis sa kalusugan ng pag-uugali para sa lahat ng mga indibidwal, anuman ang kanilang katayuan sa seguro o antas ng kita, sa tatlong mga rehiyon:

Responsable din ang Beacon para sa karagdagang mga serbisyo na hindi pang-krisis para sa mga indibidwal na may mababang kita na kulang sa saklaw ng seguro. Ang istraktura ng BH-ASO ay bahagi ng modelo ng Fully Integrated Managed Care (FIMC) ng Washington Health Care Authority, na naglalayong dalhin ang buong-tao, na pinagsamang pangangalaga sa populasyon ng Medicaid ng Washington (Apple Health).

Natatanggap ng mga kliyente ng Apple Health ang lahat ng mga serbisyong pangkalusugan sa kalusugan, kalusugang pangkaisipan, at paggamit ng sangkap sa paggamit ng sangkap sa loob ng programa ng Apple Health.

Magbasa nang higit pa tungkol sa papel ni Beacon bilang panrehiyon Kalusugan sa Pag-uugali ASO.