Zasady i Warunki

Beacon Health Options, Inc. („witryna Beacon Health Options”), w tym wszystkie informacje, oprogramowanie, produkty i usługi dostępne w witrynie lub oferowane jako część lub w połączeniu z witryną Beacon Health Options dla użytkownika, uzależnione od zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych tutaj. Dalsze korzystanie ze strony Beacon Health Options oznacza zgodę na wszystkie niniejsze Warunki i wszelkie zmiany Warunków wprowadzone przez Beacon Health Options. Beacon Health Options może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki, aktualizując tę publikację, przy czym nowe warunki wchodzą w życie w dniu publikacji. Powinieneś zapoznać się z niniejszymi Warunkami za każdym razem, gdy korzystasz ze strony Beacon Health Options, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI OKREŚLONE TUTAJ, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Brak porad dotyczących zdrowia behawioralnego
Informacje i treści udostępniane na stronie Beacon Health Options, w tym między innymi materiały dotyczące profilaktyki i edukacji oraz wytyczne kliniczne, mają charakter ogólny i służą wyłącznie celom informacyjnym. Treści udostępniane na stronie Beacon Health Options nie powinny być traktowane jako porady medyczne, psychiatryczne, psychologiczne lub behawioralne dotyczące opieki zdrowotnej. Zawsze zasięgnij porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub behawioralnego stanu zdrowia. Żadne informacje zawarte na stronie Beacon Health Options nie mogą być wykorzystywane do diagnozy medycznej lub leczenia lub jako substytut konsultacji z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Nigdy nie lekceważ porad medycznych lub behawioralnych, ani nie zwlekaj z ich szukaniem z powodu czegoś, co przeczytałeś na stronie Beacon Health Options.

Beacon Health Options nie zaleca ani nie popiera żadnych konkretnych testów, produktów lub procedur, które mogą być wymienione na stronie Beacon Health Options. Wszelkie opinie wyrażone na stronie internetowej są opiniami indywidualnych autorów, a nie Beacon Health Options.

Chociaż Beacon Health Options często aktualizuje swoją zawartość, informacje medyczne szybko się zmieniają. Dlatego niektóre informacje mogą być nieaktualne.

Użytek osobisty i niekomercyjny
Witryna Beacon Health Options jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jako warunek dalszego korzystania z witryny Beacon Health Options, użytkownik gwarantuje Beacon Health Options, że nie będzie korzystać z witryny Beacon Health Options w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki.

Brak gwarancji
KORZYSTAJ Z WITRYNY BEACON HEALTH OPTIONS NA WŁASNE RYZYKO. STRONA BEACON HEALTH OPTIONS JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRAW. BEACON HEALTH OPTIONS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE TREŚĆ ZAWARTA NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SPEŁNIA PRZEPISY RZĄDOWE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW NARKOTYKOWYCH.

Ani Beacon Health Options, ani jej pracownicy, agenci, zewnętrzni dostawcy informacji, sprzedawcy, licencjodawcy lub tym podobne nie gwarantują, że witryna Beacon Health Options lub jej działanie będą dokładne, niezawodne, nieprzerwane lub wolne od błędów. Chociaż Beacon Health Options wdrożyło środki w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, które nam udostępniasz, Beacon Health Options nie gwarantuje, że witryna Beacon Health Options jest odporna na wszelkie formy ataków ze strony osób trzecich, które chcą przeniknąć nasze zabezpieczenia i środki ochrony prywatności. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur zapewniających dokładność wprowadzania i wyprowadzania danych, tworzenie kopii zapasowych danych i ochronę przed złośliwym lub szkodliwym oprogramowaniem komputerowym we własnych systemach komputerowych. Jeśli korzystanie z witryny Beacon Health Options powoduje konieczność serwisowania lub wymiany mienia, materiałów, sprzętu lub danych, Beacon Health Options nie ponosi odpowiedzialności za te koszty.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z witryną Beacon Health Options informacje będą przesyłane za pośrednictwem lokalnej wymiany, wymiany i internetowych sieci szkieletowych oraz za pośrednictwem routerów, przełączników i innych urządzeń będących własnością, utrzymywanych i obsługiwanych przez lokalną wymianę osób trzecich i na duże odległości. przewoźników, usług użyteczności publicznej, dostawców usług internetowych i innych, z których wszystkie są poza kontrolą i jurysdykcją Beacon Health Options. W związku z tym Beacon Health Options nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, awarie, zakłócenia, przechwycenie lub uszkodzenie jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem ze strony Beacon Health Options.

Żaden agent ani przedstawiciel nie jest upoważniony do tworzenia jakiejkolwiek gwarancji dotyczącej witryny Beacon Health Options w imieniu Beacon Health Options. Beacon Health Options zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania w dowolnym momencie dowolnego aspektu lub funkcji witryny internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU, W TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, BEACON HEALTH OPTIONS ANI ŻADNA INNA osoba ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ, PRZECHOWYWANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE WITRYNY BEACON HEALTH OPTIONS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE , PROBLEMY ZDROWOTNE, UTRACONE ZYSKI I SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY BEACON HEALTH OPTIONS LUB W JAKIKOLWIEK ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY BEACON HEALTH OPTIONS, OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY BEACON HEALTH OPTIONS LUB OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BEACON HEALTH OPTIONS, CZY TAKIE SZKODY SĄ PODSTAWĄ UMOWY, CZYNNEM, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNEJ, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ponieważ niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Odszkodowanie
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Beacon Health Options, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, zobowiązaniami i rozliczeniami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikające lub rzekomo wynikające z korzystania z witryny Beacon Health Options lub jakichkolwiek treści, produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem witryny Beacon Health Options w sposób, który narusza lub przypuszczalnie narusza niniejsze Warunki. Beacon Health Options bezzwłocznie powiadomi Cię o każdym takim roszczeniu, pozwie lub postępowaniu i będzie w uzasadniony sposób współpracować z Tobą, na Twój koszt, w obronie przed takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem.

Polecany link
Witryna Beacon Health Options może zawierać hiperłącza do witryn internetowych oferowanych przez podmioty inne niż Beacon Health Options. Takie hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody. Beacon Health Options nie kontroluje takich innych witryn internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, a umieszczanie przez Beacon Health Options hiperłączy do takich witryn internetowych nie oznacza poparcia dla materiałów na takich witrynach internetowych ani żadnych powiązań z ich operatorami. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do witryny Beacon Health Options i należy zapoznać się z warunkami dowolnej witryny, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem hiperłącza z tej witryny.

O ile nie zabroniono inaczej w warunkach niniejszej Umowy, niniejszym udzielasz licencji na tworzenie hiperłączy do zawartości witryny Beacon Health Options, pod warunkiem, że hiperłącze dokładnie opisuje zawartość tak, jak jest wyświetlana w witrynie. Beacon Health Options zastrzega sobie prawo do odwołania tej licencji ogólnie lub prawa do korzystania z określonych linków w dowolnym momencie i może przerwać dowolne hiperłącze według własnego uznania. W żadnym wypadku nie wolno „ramkować” witryny Beacon Health Options ani żadnej jej zawartości ani kopiować części tej witryny na serwer, z wyjątkiem przypadkowego buforowania stron przez dostawcę usług internetowych. Każda strona w witrynie Beacon Health Options musi być wyświetlana w całości (w tym wszystkie znaki towarowe, branding, materiały reklamowe i promocyjne), bez towarzyszącej ramki, obramowania, marginesu, projektu, brandingu, znaku towarowego, materiałów reklamowych lub promocyjnych, które nie były pierwotnie wyświetlane na strona w witrynie.

prawa autorskie
Z wyjątkiem materiałów znajdujących się w domenie publicznej zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, wszystkie materiały zawarte w witrynie Beacon Health Options (w tym całe oprogramowanie, kod HTML, aplety Java, formanty Active X i inny kod) są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i innych krajów. O ile niniejsze Warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, nie wolno kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, modyfikować, przepisywać, tworzyć prac pochodnych, przenosić ani sprzedawać żadnych materiałów zawartych w Beacon Health Witryna opcji bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. Żaden z materiałów zawartych w witrynie Beacon Health Options nie może być poddany inżynierii wstecznej, deasemblacji, dekompilacji, transkrypcji, przechowywaniu w systemie wyszukiwania, tłumaczeniu na jakikolwiek język lub język komputerowy, retransmitowaniu w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotoreprodukcja, nagrywanie lub w inny sposób), odsprzedawane lub rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Beacon Health Options. Możesz jednak wykonywać pojedyncze kopie materiałów wyświetlanych na stronie Beacon Health Options wyłącznie do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że wszelkie kopie zawierają informacje o prawach autorskich i inne informacje wyświetlane wraz z materiałami na stronie Beacon Health Options. Użytkownik nie może rozpowszechniać takich kopii innym osobom, za opłatą lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Beacon Health Options lub właściciela praw autorskich do skopiowanego materiału. Prośby o powielanie materiałów w witrynie Beacon Health Options w celu dystrybucji lub w innych celach należy kierować do radcy prawnego pod adresem regulator@beaconhealthoptions.com. Naruszenie tego przepisu może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi.

Cała zawartość strony internetowej Beacon Health Options jest objęta prawami autorskimi © 2000-2001 Value Options®, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe
Beacon Health Options i Beacon Health Options.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Beacon Health Options i są chronione stanowymi i federalnymi przepisami o znakach towarowych. Inne znaki towarowe pojawiają się na stronie Beacon Health Options za zgodą ich odpowiednich właścicieli. Nieautoryzowane użycie znaków towarowych pojawiających się w witrynie Beacon Health Options może stanowić naruszenie znaku towarowego, co może skutkować poważnymi karami cywilnymi.

Wygaśnięcie przywilejów
Beacon Health Options zastrzega sobie prawo do odebrania Ci przywileju korzystania z całości lub dowolnej części witryny Beacon Health Options w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków. Jeśli Beacon Health Options otrzyma powiadomienie lub w inny sposób odkryje, że opublikowałeś materiał, który narusza prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych innej strony lub narusza prawa innej strony do prywatności lub reklamy, Beacon Health Options może zakończyć Twój dostęp do witryny Beacon Health Options, w tym wszystkich Twoich przywileje lub konta, które mogłeś założyć w związku ze stroną Beacon Health Options.

Jurysdykcja
Witryna Beacon Health Options jest kontrolowana i obsługiwana przez Beacon Health Options z jej głównego biura w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Beacon Health Options nie gwarantuje, że materiały na stronie Beacon Health Options są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które zdecydują się na dostęp do witryny Beacon Health Options z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy. Witryna Beacon Health Options nie ma na celu podporządkowania Beacon Health Options prawu lub jurysdykcji jakiegokolwiek stanu, kraju lub terytorium innego niż stan Wirginia i Stany Zjednoczone Ameryki.

Przetrwanie
Postanowienia niniejszych Warunków zatytułowane „Brak gwarancji”, „Wyłączenie odpowiedzialności”, „Odszkodowanie”, „Jurysdykcja” i „Postanowienia ogólne” pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Postanowienia ogólne
Z wyjątkiem przypadków określonych w konkretnej „Informacji prawnej” na stronie internetowej, niniejsze Warunki, wraz z Oświadczeniem o ochronie prywatności Beacon Health Options, stanowią całość porozumienia i porozumienia między użytkownikiem a Beacon Health Options w odniesieniu do korzystania z Beacon Health Options miejscu, zastępując wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i/lub propozycje. Niniejsze Warunki są również rozłączne, a w przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie w żaden sposób na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Drukowana wersja niniejszych Warunków jest dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych lub związanych z korzystaniem z witryny Beacon Health Options w tym samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty i zapisy biznesowe, które zostały pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej. Formularz.

Uwagi
Beacon Health Options może dostarczyć użytkownikowi powiadomienie zgodnie z niniejszymi Warunkami za pośrednictwem poczty elektronicznej, ogólnego powiadomienia opublikowanego na stronie Beacon Health Options lub za pośrednictwem pisemnej komunikacji dostarczonej pocztą amerykańską pierwszej klasy na adres zarejestrowany w Beacon Health Options”. informacje o koncie. Możesz powiadomić Beacon Health Options w dowolnym momencie pocztą elektroniczną do Beacon Health Options lub listownie dostarczoną przesyłką pocztową pierwszej klasy przygotowaną pocztą amerykańską lub kurierem nocnym na następujący adres:

Opcje zdrowia latarni
12369 Droga do doliny wschodu słońca
Apartament C
Reston, Wirginia 20190

Poprawiono: lipiec 2012