ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

For Clark, Skamania, and Klickitat counties, Beacon manages these core services:

Crisis Services

Mental Health and Substance Use Block Grant Planning

Each region in Washington must have a current plan that directs the administration of local behavioral health funding from the U.S. Substance Abuse and Mental Health Administration.

Family Youth System Partner Round Table (FYSPRT)

CHILDREN’S LONG-TERM INPATIENT PROGRAM COMMITTEE (CLIP)

The Southwest Washington Children’s Long-Term Inpatient Program Committee (SWWA CLIP) is composed of various agency representatives and community members that meet on a monthly basis to help guide youth and families in navigating the most intensive, publicly funded inpatient psychiatric treatment available to them.  CLIP services are designed for youth between the ages of 5 to 18 years old.  Applying for CLIP enrollment is done region by region by a locally organized CLIP committee.

Link to Washington State’s CLIP website

ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਲੋਕਪਾਲ

ਓਮਬਡਸ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬੀਕਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ. ਓਮਬਡਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

  • ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਕਲਾਰਕ, ਸਕੈਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕੀਟ ਕਾਉਂਟੀਜ਼), ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਓਮਬਡਜ਼ ਕੈਟ ਵੋਨਡੋਮਸ-ਬੁਆਇਰ ਨਾਲ 800-696-1401 'ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. swbhombuds@gmail.com.

Criminal Justice Programs

Beacon contracts with local providers to deliver services to individuals with a behavioral health need who are involved with the local criminal justice system or incarcerated in the local jails. Services are provided within the rules of the two state proviso funding sources: Criminal Justice Treatment Account and Jail Transition.

BEHAVIORAL HEALTH ADVISORY BOARD

The Southwest Washington Behavioral Health Advisory Board (SWWA BHAB) is a voluntary and community driven group that advises the Southwest Washington region on local behavioral health priorities.

Link to the SWWA BHAB’s webpage

ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਸਰੋਤ

ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇਥੇ to see a list of community resources to support individuals and families in need, such as behavioral health services, transportation and housing.