[ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ]

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋਕਾਲਮ 3

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
pa_INਪੰਜਾਬੀ