Southwest Washington Services

For Clark, Skamania, and Klickitat counties, Beacon manages these core services:

Crisis Services

Mental Health and Substance Use Block Grant Planning

Each region in Washington must have a current plan that directs the administration of local behavioral health funding from the U.S. Substance Abuse and Mental Health Administration.

Family Youth System Partner Round Table (FYSPRT)

CHILDREN’S LONG-TERM INPATIENT PROGRAM COMMITTEE (CLIP)

The Southwest Washington Children’s Long-Term Inpatient Program Committee (SWWA CLIP) is composed of various agency representatives and community members that meet on a monthly basis to help guide youth and families in navigating the most intensive, publicly funded inpatient psychiatric treatment available to them.  CLIP services are designed for youth between the ages of 5 to 18 years old.  Applying for CLIP enrollment is done region by region by a locally organized CLIP committee.

Link to Washington State’s CLIP website

Վարքային առողջության օմբուդսմեններ

Օմբուդսմենսի ծառայությունը տրամադրում է անվճար և գաղտնի օգնություն, երբ մտահոգություն կամ բողոք ունեք ձեր վարքային առողջապահական ծառայությունների վերաբերյալ: Այն անկախ է փարոսից: ՄԻՊ ծառայությունը կարող է օգնել ձեզ բողոքների և բողոքարկման համակարգում: Այն կարող է նաև օգնել ձեզ ներկայացնել Վարչական արդար դատավարության լսումների ընթացքում:

Criminal Justice Programs

Beacon contracts with local providers to deliver services to individuals with a behavioral health need who are involved with the local criminal justice system or incarcerated in the local jails. Services are provided within the rules of the two state proviso funding sources: Criminal Justice Treatment Account and Jail Transition.

BEHAVIORAL HEALTH ADVISORY BOARD

The Southwest Washington Behavioral Health Advisory Board (SWWA BHAB) is a voluntary and community driven group that advises the Southwest Washington region on local behavioral health priorities.

Link to the SWWA BHAB’s webpage

Համայնքային ռեսուրսներ

Սեղմել այստեղ to see a list of community resources to support individuals and families in need, such as behavioral health services, transportation and housing.