درباره ما

به عنوان سازمان خدمات اداری بهداشت رفتاری (BH-ASO) برای واشنگتن ، Beacon مسئول خدمات بحران بهداشت رفتاری برای همه افراد ، صرف نظر از وضعیت بیمه یا سطح درآمد آنها ، در سه منطقه است:

Beacon همچنین مسئول خدمات غیر بحرانی اضافی برای افراد کم درآمد و فاقد پوشش بیمه است. ساختار BH-ASO بخشی از مدل مراقبت های بهداشتی کاملاً یکپارچه (FIMC) سازمان مراقبت های بهداشتی واشنگتن است که می خواهد مراقبت های یکپارچه و تمام عیار را برای جمعیت Medicaid واشنگتن (Apple Health) ارائه دهد.

مشتریان اپل هلث کلیه خدمات بهداشت جسمی ، بهداشت روانی و اختلال در مصرف مواد را در برنامه سلامتی Apple دریافت می کنند.

درباره نقش Beacon به عنوان منطقه بیشتر بخوانید بهداشت رفتاری ASO.